Registeransvarig

Soundline Music & Events AB
Org.nr: 559269-7618
Skogsgatan 32
891 36 Örnsköldsvik
E-post: oscar@soundline.se

Soundline Music & Events AB respekterar din personliga integritet och vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Lyyti

Intressent- och kundregister för events och mejlutskick.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av personuppgifterna

Personuppgifter behandlas för att kunna genomföra uppdraget mellan Soundline Music & Events AB och den registrerade (den potentielle evenemangsdeltagaren) samt i tillämpliga delar, på basen av den registrerades samtycke, i samband med, och för att möjliggöra, anmälningar, kontakt, marknadsföring, beställningar, rapportering och andra åtgärder som hör ihop med hanteringen av kundrelationen.

Uppgifter om deltagande i tidigare evenemang kan användas för profilering och marknadsföringsåtgärder samt för anpassande av kundkommunikationen på ett för den registrerade intressant sätt. Personuppgifterna behandlas i samband med sändandet av nyhetsbrev och deltagande i evenemang och andra marknadsföringsåtgärder.

Om den registrerade inte lämnar de begärda uppgifterna i den mån som uppgifterna hör ihop med anmälningen till evenemanget, kanSoundline Music & Events AB inte ta emot den registrerades anmälning och inte heller förbinda sig till avtalet gällande deltagande i evenemanget mellanSoundline Music & Events AB och den registrerade.

Personuppgifternas uppbevaringstid

Personuppgifterna bevaras i Lyyti så länge som det behövs för att möjliggöra den registrerades anmälning och det evenemang som anmälningen gäller. Dessutom bevaras uppgifterna för möjligheten att få fler inbjudningar till liknande aktiviteter iSoundline Music & Events AB deltagarregister.

Registrets personkategorier samt datainnehåll och personuppgiftskategorier

Personkategorier vars uppgifter kan användas är deltagare i evenemang somSoundline Music & Events AB arrangerat, deltagare från tidigare omgångar av ÖviksMässan eller personer som gett tillstånd till marknadsföring.

I registret behandlas bl.a. för- och efternamnet samt företags-/organisationstillhörighet för deltagare som anmält sig tillSoundline Music & Events AB evenemang, deltagit i tidigare omgångar av ÖviksMässan, kontaktuppgifter samt för evenemanget nödvändiga uppgifter som deltagaren angivit. Anmälningsuppgifter till evenemanget som den registrerade själv angivit kan innehålla bl.a. följande uppgifter: e-post, telefonnummer och tidigare monterplatser. All irrelevant information raderas.

Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifter som deltagaren angivit, som lagts in på uppdrag av den registrerade eller påträffats av Soundline Music & Events AB som potentiell intressent förs in i Lyyti för möjligheter till marknadsföringsåtgärder.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Registeruppgifter delas inom bolagetSoundline Music & Events AB samt företagets samarbetspartners. Endast relevant information som krävs för samarbetets genomförande delas. Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES.

Principer för skyddet av registret

Uppgifterna bevaras under tekniskt beskydd. Fysiskt tillträde till uppgifterna har förhindrats genom lösenord samt andra säkerhetsåtgärder. Tillgång till uppgifterna kräver tillräckliga rättigheter och flerstegsidentifiering. Obehörig tillgång förhindras också med hjälp av bl.a. brandmurar och tekniskt skydd. EndastSoundline Music & Events AB och särskilt utnämnda tekniska personer har tillgång till registeruppgifterna. Endast utnämnda personer har rätt att behandla och upprätthålla uppgifterna i registret. Användarna har tystnadsplikt. Registeruppgifterna säkerhetskopieras på ett säkert sätt och de kan återlämnas/raderas vid behov.

Den registrerades rättigheter

En person som finns i registret har rätt att bl.a.:

  • Av Soundline Music & Events AB begära tillgång till personuppgifter som gäller honom eller henne samt rätt att be om korrigering eller radering eller begränsad hantering av uppgifterna i fråga eller motsätta sig behandlingen och rätten att överföra uppgifterna från ett system till ett annat.
  • Granska och vid behov låta korrigera vilka uppgifter som finns om honom eller henne i registret. Begäran ska framföras skriftligen till Soundline Music & Events AB. Personen i registret har rätt till ändringar i de uppgifter som registrerats felaktigt om honom eller henne i registret.
  • I den mån som behandlingen av personuppgifterna grundar sig på den registrerades samtycke kan han eller hon när som helst återkalla sitt samtycke utan att detta inverkar på lagenligheten i den behandling som utförts på basen av samtycket innan det återkallats.
  • Anföra besvär gällande behandlingen av personuppgifterna hos tillsynsmyndigheten.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar och sidor på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar, mässkarta o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.